Manage Tools

Zašto da koristite Manage Tools

Korišćenje Manage Toolsa pomera razvoj kompanije sa merenja učinaka ka unapređenju efiksanosti operacija i kompletnog  poslovanja.

Manage Tools automatizuje definisanje ciljeva koji se žele postići,  kao i merila kojima se kontroliše ostvarivanje ciljeva. Formira modele učinaka. Kontinuirano prati ostvarivanje postavljenih ciljeva, prikazuje urađeno u celom sistemu, obračunava iznos novca za varijabilni deo zarada/bonusa.

Program je primenljiv  u bilo kojoj kompaniji.

Unos podataka u program

Podaci se automatski unose iz postojećeg informaciong sistema. Podaci u postojećim informacionim sistemima se najčešće evidentiraju na nivou organizacionih celina. Manage Tools podatke organizacionih celina  raščlanjava na elemente rada zaposlenih, po unapred definisanim kriterijumima. Ova funkcija u Manage Toolsu je potpuno automatizovana.

Sistem Manage Tools napisan je tako da se vrlo jednostavno prilagođava arhitekturi postojćeg IT okruženja.
Ako postojeći  informacioni sistem a ni Excel tabele ne  obezbeđuju sve učinke oni se  unose kroz forme ovog programa. Najčešće  pri uvođenju programa prvo se krene sa ručnim unosom učinaka, a zatim se tokom vremena krene sa automatskim unosom učinaka iz postojećeg informacionog sistema.

Ko koristi Manage Tools

Rukovodstvo kompanije je glavni korisnik sistema, koriste ga za rukovođenje.

Unutrašnja kontrola, koristi program za sagledavanje neusaglašenosti  urađenog sa strateškim i operativnim zahtevima peduzeća.

Ljudski resursi, koriste program za obezbeđenje znanja za realizaciju operativnih i strateških planova, kao i praćenje  primene modela varijabilnog nagrađivanja.

Planeri, koristi program za strateško i operativno planiranje, program  podržava  planiraje elementa rada za sve zaposlene. Planovi elemnta rada  podstiču motivaciju za rad.

Kako sistem radi

Podsistem za definisanje KPI-eva, elemente rada, planova, ciljeva obezbeđuje podatke o planiranim elementima rada sa jasno postavljenim planovima i ciljevima.
Kontinuirano merenje realizacije ciljeva vrši se obradom efekata rada za svaki elemenat rada i ti podaci beleže se u bazi podataka.
Podatke o efektima rada  koristi podsistem koji omogućava da rukovodstvo kompanije na lak način prati i unapređuje efiksanost operacija i kompletnog poslovanja.
Isti podsistem omogućava preko modela učinaka,  obračuin plaćanja rada, osnovne zarade i varijabilno nagrađivanje/bonuse.

Program obezbeđuje algoritme za  automatsku obradu podataka.

Algoritmi obezbeđuju sumiranje elemenata rada koji se mere različitim merama u modele efikasnosti i u modele učinaka.

Implementacija

Implementacija Manage Toolsa obuhvata sve procese potrebne za uspešnu upotrebu ovog sistema. Implementacija Manage Tools rešenja donosi velike promene u organizaciji. U implementaciju su uklučeni krajnji korisnici sistema: direktori i rukovodioci donose odluke , a sektori  planiranja, HR  i IT sektor podržavaju implementaciju programa.
Pri implementaciji  koristi se  Manage metodologija, koja je osmišljena kako bi ubrzala proces implementacije.

Priprema projekta

Primena projekta sastoji se iz sledeće četiri faze.

1) Prvi veliki korak u fazi pripreme projekta je formiranje tima za    implementaciju.

2) Sledeća faza je definisanje očekivanih rešenja u kojima se sagledavaju poslovne potrebe i rokovi. Analizira se osnovna delatnost kompanije i kako Manage Tools doprinosi da osnovna delatnost bude još uspešnija. Pored toga analiziraju se funkcije postojećeg informacionog sistema i definiše se  način razmene podataka između Manage Toolsa i postojećeg softvera.

Pisanje plana projekta

3) Sledeća faza je pisanje plana projekta. U ovoj fazi se snimaju postojeći procesi i definiše se na koji način se postojeći procesi unapređuju i evidentiraju u Manage Toolsu. Napisani plan projekta se usvaja sa strane korisnika, plan projekta usvaja vođa projekta i direktor (ukoliko direktor nije vođa projekta).

Realizacija

4) U fazi realizacije se vrši:

– Podešavanje sistema, po planu projekta

– Pisanje korisničkih uputstava

– Testiranje sistema uključujući i verifikaciju od strane korisnika

– Obuka korisnika

– Otvaranje korisničkih naloga, automatizacija korisničkih uloga u sistemu

– Formiranje korisničke podrške

– Pilot projekat, faza kada se potvrđuje validnost projektnog rešenja u stvarnom  poslovnom sistemu. Ključnim funkcijama se posvećuje posebna pažnja. Pilot projekat označava zaključak aktivnog procesa implementacije.

 

Korišćenje Manage Tools-a

Nakon uspešnog završetka razvoja sistema, organizuje se post implementacioni nadzor, kako bi se merile performanse, posmatrali rezultati i optimizovali dugoročno postavljeni ciljevi. Ovim se uspostavlja baza za dalja unapređenja implementiranog sistema

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinga / obuka