Konsalting

Manage konsaltingom pomaže preduzećima, koja planiraju da implementiraju Manage Tools.

Konsalting usluge

Preduzeća najčešće traže podršku za:

  • Postavljanje procesa planiranja ciljeva
  • Planiranje ključnih pokazatelja uspešnosti (KPI)
  • Dokumentovanje rizika (kritičnih faktora uspešnosti)
  • Postavljanje kriterijuma za priznavanje (vrednovanje) učinaka
  • Definisanje procesa upravljanja efikasnošću
  • U modelima plaćanja rada postavljanje podsticaja kojima se ostvaruje strategija preduzeća
  • Dokumentovanje učinaka koje je potrebno  da zaposleni urade za osnovne zarade, kao i učinaka za varijabilne delove zarda.

Konsalting Manage

Dizajn rešenja

Zadatak dizajna sistema je implementacija procesa. Dizajnira se: proces planiranja elemenata rada i ciljeva, proces unapređenja efikasnosti poslovanja, formiranje modela učinaka i modela zarada, forme za automatizaciju preuzimanja podataka iz postojećeg informacionog sistema.

Jedan od mehanizama koji pomaže ovaj proces je izrada test rešenja.
Rešenja se iznalaze i testiraju sve dok korisnički orjentisan dizajn ne zadovolji u potpunosti potrebe preduzeća: da modeli učinaka daju očekivane efekte, da korisnik oseća prijatnost pri radu, da se poveća produktivnost pri unapređenjeu efikasnosti rada.
Dizajniraju se i izlazi- forme i sadržaji svih štampanih dokumenata, izveštaja koje system proizvodi.

Video snimak

Manage konsultanti implementiraju projekat Unapređenje efikasnosti poslovanja

Pusti video

Obuke

Obuke rukovodstva za unapređenje efikasnosti  uz korišćenje Manage Toolsa

Obuke za oblast korišćenja programa od strane unutrašnje kontrole, službe planiranja i HR-a.

Podsticanje volje za posao

Bez obzira na delatnost vašeg preduzeća, možemo da pomognemo i vama da razvijete efikasne planove na svim nivoima organizacije, u svim ključnim elementima rada i da brzo započnete realizaciju merljivog poboljšanja efikasnosti poslovanja. Da plaćanje rada vršite prema principima pravičnosti i efikasnosti, da time podstičete volju za posao zaposlenih u vašem preduzeću.

Korisnici Manage Toolsa / konsaltinaga / obuka