KORACI DO MERENJA I UPRAVLJANJA  EFIKASNOŠĆU  

   1. Donošenje odluke od strane vlasnika kapitala o merenju efikasnosti i upravljanju efikasnošću preduzeća i njegovih delova 

   2. Implementacija Manage Toolsa

Vlasnici kapitala donose odluku da preduzeće počne da:

  • upravljanja efikasnošću ili
  • samo da meri radne učinke ili da
  •  upravlja efikasnošću i da plaća rad prema učincima.

Primena se vrši u skladu sa odlukom za šta preduzeće hoće da koristi Manage Tools.

Uz konsalting podršku definišu se (nedefinisani) procesi planiranja ciljeva, merenja učinaka i upravljanja učincima. Definisani procesi se implementiraju u Manage Toolsu.

Planiranje ciljeva i merenje efikasnosti vrši se u organizacionim celinama i na radnim mestima zato se radi preispitivanje postojećeg modela organizacije.

Model organizacione strukture se dograđuje na osnovu preispitivanja i definisanja
ključnih zadataka, čime se potvrđuje svrha postojanja postojećih zadataka i dodaju
novi zadaci, kojima je uslovljeno dostizanje ciljeva preduzeća.


Organizacija vašeg preduzeća implementira se u Manage Tools-u.

 Naredni korak je definisanje modela za merenje radnih učinaka.

Svako preduzeće pravi svoj model merenja radnih učinaka.

Ukoliko je doneta odluka da se primeni i plaćanje rada prema obavljenom radu ugrađuju se podsticaji za dostizanje ciljeva, postavljaju se prioriteti vršenja poslova i povezuju se učinci i plaćanje.

Manage vrši obuku izvršnog rukovodstva za delegiranje, merenje, unapređenje i ocenjivanje radnog učinka, kao i top menadžmenta za upravljanje ciljevima poslovanja i merenje efikasnosti.

Naredne faze su:

  • merenje radnih učinaka,
  • upravljanje učincima- podrška zaposlenih da dostignu planove,
  • upravljanje efikasnošću preduzeća i njegovih delova,
  • plaćanje rada prema učincima ako je doneta odluka da se plaća rad prema radnim učincima

Bez obzira na veličinu vašeg preduzeća, možemo da vam pomognemo da razvijete efikasne planove na svim nivoima organizacije, u svim ključnim zadacima i da brzo započnete realizaciju merljivog poboljšanja učinaka.